piątek, 23 wrzesień 2022 06:02

Czym jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy Fundusz parasolowy pixabay

Fundusz parasolowy to mniej oficjalna nazwa funduszu, w którym wydzielono subfundusze. Każdy z nich może realizować własną politykę inwestycyjną.

Taki rodzaj inwestowania, ma dużą zaletę. Inwestor może zamieniać jednostki uczestnictwa w ramach wydzielonych subfunduszy, w zależności od osiąganych wyników. Nie wiąże się to z zapłatą podatku od zysków kapitałowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. 

Jasne zasady

Warunki uczestnictwa w wybranym subfunduszu są dla inwestora transparentne, ponieważ polityka inwestycyjna oraz wszystkie niezbędne informacje dla uczestników zawarte są w ogólnie dostępnym prospekcie informacyjnym funduszu. 

Wycena jednostek uczestnictwa

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny.

Zamiana jednostek

W przypadku funduszy otwartych inwestor może dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, co stanowi o jego atrakcyjności. Zamiana polega na jednoczesnym umorzeniu i nabyciu jednostek wybranych subfunduszy. Najistotniejszą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że operacja zamiany, nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych.

Wybór subfunduszu

Fundusz parasolowy, jak sama nazwa sugeruje -  jest sposobem na ochronę inwestowanych środków. Umożliwia rekompensowanie zysków i strat oraz podatku, aż do momentu wyjścia z inwestycji, czyli umorzenia jednostek uczestnictwa. Fundusze z wydzielonymi subfunduszami są zobowiązane do sporządzania i publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, osobno dla każdego subfunduszu. Dodatkowo poszczególne subfundusze  na bieżąco, publicznie informują o swoich wynikach w postaci przedstawiania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.Dlatego przed zamianą jednostek uczestnictwa można je weryfikować i porównać, a ostatecznie podjąć decyzję o ewentualnej zamianie. 

Caspar Parasolowy FIO

Przykładem funduszu parasolowego jest Caspar Parasolowy FIO, w ramach którego można wybrać subfundusz inwestujący w papiery dłużne, akcje lub subfundusz mieszany. Charakteryzuje je różny poziom ryzyka, ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną. Uczestnik funduszu może więc, w zależności od wyników subfunduszy, czy bieżącej sytuacji gospodarczej dokonywać przetasowania jednostek, aby zmodyfikować strategię inwestycyjną. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

 • Ile DPI powinien mieć projekt do zlecenia druku wielkoformatowego?

  Ile DPI powinien mieć projekt do zlecenia druku wielkoformatowego?

  Przykładem druku wielkoformatowego są między innymi plakaty, plandeki, banery lub okleiny witryn sklepowych. Druk o niestandardowo dużych wymiarach jest usługą oferowaną przez wiele drukarni. czytaj dalej
 • Pogoda a klimat

  Pogoda a klimat

  Wielu z nas słyszało, a nawet i na co dzień używa słów takich jak klimat i pogoda. Czy jednak oznaczają one to samo? Zdecydowanie nie. czytaj dalej
 • Wytrzymaj w abstynencji z wszywką alkoholową Warszawa

  Wytrzymaj w abstynencji z wszywką alkoholową Warszawa

  Każdy z nas jest świadomy działania alkoholu. Spożywając go zupełnie zapominamy o całym świecie i istniejących problemach. Pijemy najczęściej do momentu silnego upojenia, ponieważ nie czytaj dalej
 • Tabletki na uspokojenie - kiedy warto po nie sięgać?

  Tabletki na uspokojenie - kiedy warto po nie sięgać?

  Stres jest naturalnym zjawiskiem, który do pewnego stopnia jest potrzebny. czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4