piątek, 23 wrzesień 2022 06:02

Czym jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy Fundusz parasolowy pixabay

Fundusz parasolowy to mniej oficjalna nazwa funduszu, w którym wydzielono subfundusze. Każdy z nich może realizować własną politykę inwestycyjną.

Taki rodzaj inwestowania, ma dużą zaletę. Inwestor może zamieniać jednostki uczestnictwa w ramach wydzielonych subfunduszy, w zależności od osiąganych wyników. Nie wiąże się to z zapłatą podatku od zysków kapitałowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. 

Jasne zasady

Warunki uczestnictwa w wybranym subfunduszu są dla inwestora transparentne, ponieważ polityka inwestycyjna oraz wszystkie niezbędne informacje dla uczestników zawarte są w ogólnie dostępnym prospekcie informacyjnym funduszu. 

Wycena jednostek uczestnictwa

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny.

Zamiana jednostek

W przypadku funduszy otwartych inwestor może dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, co stanowi o jego atrakcyjności. Zamiana polega na jednoczesnym umorzeniu i nabyciu jednostek wybranych subfunduszy. Najistotniejszą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że operacja zamiany, nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych.

Wybór subfunduszu

Fundusz parasolowy, jak sama nazwa sugeruje -  jest sposobem na ochronę inwestowanych środków. Umożliwia rekompensowanie zysków i strat oraz podatku, aż do momentu wyjścia z inwestycji, czyli umorzenia jednostek uczestnictwa. Fundusze z wydzielonymi subfunduszami są zobowiązane do sporządzania i publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, osobno dla każdego subfunduszu. Dodatkowo poszczególne subfundusze  na bieżąco, publicznie informują o swoich wynikach w postaci przedstawiania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.Dlatego przed zamianą jednostek uczestnictwa można je weryfikować i porównać, a ostatecznie podjąć decyzję o ewentualnej zamianie. 

Caspar Parasolowy FIO

Przykładem funduszu parasolowego jest Caspar Parasolowy FIO, w ramach którego można wybrać subfundusz inwestujący w papiery dłużne, akcje lub subfundusz mieszany. Charakteryzuje je różny poziom ryzyka, ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną. Uczestnik funduszu może więc, w zależności od wyników subfunduszy, czy bieżącej sytuacji gospodarczej dokonywać przetasowania jednostek, aby zmodyfikować strategię inwestycyjną. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

 • Nowe wyzwania dla producentów baterii stacjonarnych: Innowacje i zrównoważony rozwój

  Nowe wyzwania dla producentów baterii stacjonarnych: Innowacje i zrównoważony rozwój

  Nowe trendy w produkcji baterii stacjonarnych Współczesny świat dynamicznie zmienia się pod wpływem rozwoju technologicznego oraz wzrastającej świadomości ekologicznej społeczeństwa. W tym kontekście producenci baterii czytaj dalej
 • Szkolenia z ochrony środowiska – dlaczego są niezbędne w dzisiejszym świecie?

  Szkolenia z ochrony środowiska – dlaczego są niezbędne w dzisiejszym świecie?

  W dzisiejszych czasach, gdy zagrożenia dla środowiska naturalnego stają się coraz bardziej wymierne, odpowiedzialność za jego ochronę spoczywa nie tylko na rządach, ale na każdym czytaj dalej
 • Wzmocnij rozpoznawalność marki z personalizowanymi torbami

  Wzmocnij rozpoznawalność marki z personalizowanymi torbami

   W dzisiejszym zatłoczonym rynku, wyróżnienie swojej marki może być kluczowe dla sukcesu. Personalizowane torby papierowe Kraft Prestige to jeden ze skutecznych sposobów na zbudowanie silnej czytaj dalej
 • Naturalne wsparcie dla twojego organizmu

  Naturalne wsparcie dla twojego organizmu

  W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naturalnymi metodami wspierania zdrowia, produkty TIENS łączą w sobie starożytną wiedzę medycyny wschodniej z nowoczesną nauką i technologią. Suplementy Diety czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4