czwartek, 05 kwiecień 2018 12:38

Praktyki na studiach medycznych

Ciężko wyobrazić sobie inne kierunki studiów, na których praktyka byłaby tak samo ważna lub nawet istotniejsza od teorii, niż nauki medyczne. Tak delikatne i wymagające ogromnego doświadczenia i precyzji sprawy związane z ludzkim zdrowiem wymagają od specjalistów – czy to fizjoterapeutów, dietetyków, czy przede wszystkim lekarzy i ratowników – odpowiedniego przygotowania do zawodu. Co warto wiedzieć o praktykach na studiach medycznych?

Praktyki od strony formalnej

Praktyki są nieodłączną częścią programu studiów medycznych, niezależnie od kierunku. Odbywają się zazwyczaj w miesiącach letnich i trwają co najmniej 4 tygodnie. Są to zajęcia obowiązkowe – każdy student musi je odbywać i nie może bez ważnego powodu, poświadczonego np. zwolnieniem lekarskim, opuszczać zajęć praktycznych. Praktyki podlegają zaliczeniu, tak jak inne przedmioty na studiach. Szczegółowy program praktyk ustalany jest dla każdego kierunku oraz roku osobno i jest przystosowany do zakresu wiedzy, jaką student zdobył w trakcie danego roku akademickiego. Nad praktykantem czuwa Opiekun, który nadzoruje jego pracę i służy mu pomocą. Przed podjęciem praktyk, które mogą odbywać się w placówce, z którą dana uczelnia współpracuje lub w innych obiektach medycznych, które wybierze student – za zgodą dziekanatu – potrzebne jest skierowanie na praktykę. Student powinien się także ubezpieczyć i przebadać, w niektórych przypadkach, np. na wydziale lekarskim, konieczne są odpowiednie szczepienia. Z wybranym podmiotem student podpisuje stosowną umowę o prowadzeniu praktyk, a w trakcie ich trwania gromadzi potrzebne dokumenty, takie jak dziennik praktyk czy zaświadczenia potwierdzające odbycie zajęć.

Praktyki na wydziałach lekarskich

Kierunki na wydziale lekarskim są najbardziej wymagające, również pod względem praktyk zawodowych. W programie tych studiów przewidziane są następujące praktyki z podziałem na lata akademickie:

  • I rok – praktyka trwająca 4 tygodnie i obejmująca opiekę nad chorym polegającą na wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych i wdrożeniu się w pracę szpitala.
  • II rok – 3 tygodnie praktyki z zakresu lecznictwa otwartego umożliwiające zapoznanie się z pracą lekarza rodzinnego oraz tydzień praktyki z zakresu pomocy doraźnej i postępowania w przypadkach nagłych.
  • III rok – 4 tygodnie praktyk z zakresu chorób wewnętrznych, które odbywają się w oddziałach wewnętrznych.
  • IV rok – 2 tygodnie praktyk z zakresu chirurgii ogólnej na oddziale chirurgicznym oraz 2 tygodnie praktyk z zakresu pomocy doraźnej.
  • V rok – 2 tygodnie praktyki na oddziale ginekologii i położnictwa oraz 2 tygodnie praktyki z zakresu pediatrii.

Praktyki na innych studiach medycznych

Renomowane uczelnie medyczne, takie jak Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, oferują kształcenie nie tylko na wydziale lekarskim, ale również na innych wydziałach, np. nauk o zdrowiu czy zdrowia publicznego. Tutaj praktyki dostosowane są do specjalizacji, np. w przypadku dietetyki związane są z technologią żywienia, promocją zdrowia oraz chorobami żywieniowo zależnymi. Praktyki na kierunku zdrowia publicznego skupiają się z kolei na sprawach związanych z funkcjonowaniem instytucji ochrony i kontroli zdrowia. Warto pamiętać, że praktyki na studiach medycznych to jeden z najważniejszych elementów programu nauczania na tego typu wydziałach.