poniedziałek, 14 luty 2022 10:39

Odbiór odpadów niebezpiecznych i obowiązki przedsiębiorców

odbiór odpadów niebezpiecznych odbiór odpadów niebezpiecznych pixabay

Odpady niebezpieczne muszą należy transportować zgodnie z przepisami. Postępowanie wbrew określonym w ustawie zasadom grozi karami finansowymi.

Wytwórcy odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne korzystają z usług firm transportowych posiadających stosowne zezwolenia. Zlecając odbiór, właściciel odpadów ma za zadanie upewnić się, że przekazuje odpady uprawnionemu podmiotowi. Jakie warunki muszą być spełnione przez firmę transportującą odpady? Na co zwracać uwagę jako ich wytwórca?

Regulacje dotyczące transportowania odpadów są w Polsce określone poprzez ustawę, zgodnie z którą przewóz, zbiórka, przetwarzanie i utylizacja są zaliczane do gospodarowania odpadami.  Jako niebezpieczne mogą zostać zaklasyfikowane wszelkie odpady powodujące wysokie zagrożenie epidemiologiczne bądź też ekologiczne, czyli między innymi odpady olejowe, środki smarne, zużyte akumulatory i baterie, odpady chemiczne, medyczne i nie tylko. Firmy wykonujące czynności zaliczane do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi muszą posiadać specjalne zezwolenia.

Coraz wytwórców odpadów korzysta z ofert specjalistycznych firm realizujących odbiór odpadów niebezpiecznych. Pozwala to pozbyć się w znacznej mierze odpowiedzialności za ich utylizację. Na właścicielu odpadów, czyli jednostce, która je wygenerowała spoczywa obowiązek weryfikacji posiadanych przez firmę zezwoleń.

Odbiór odpadów niebezpiecznych i odpowiedzialność w świetle prawa

Przy przewozie odpadów niebezpiecznych muszą być wykorzystywane odpowiednio dostosowane pojazdy, a warunki w jakich przebiegać ma odbiór i transport, są określone przede  przez europejską umowę ADR oraz krajowe akty prawne. Pojazdy przeznaczone do transportowania odpadów niebezpiecznych muszą być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR.

Odbiorca musi posiadać licencję na  przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów. W przeciwnym razie przekazania mu odpadów, odpowiedzialność za nie w dalszym ciągu będzie spoczywać na ich wytwórcy, a odbiorca będzie tylko odpowiadać za ich prawidłowy transport do miejsca utylizacji. Jeśli zaś odbiorca ma licencję na utylizację, wtedy przekazując mu odpady, pozbywamy się całej odpowiedzialności za ich dalszy los, nie tylko za transportowanie. Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest zatem weryfikacja zakresu posiadanych przez firmę odbierającą odpady uprawnień.