środa, 13 styczeń 2021 10:19

Kontrakty terminowe futures bez tajemnic

Saxo Bank Polska Saxo Bank Polska

Kontrakt terminowy to umowa między dwoma stronami. Nabywca i sprzedawca zobowiązuje się do kupna i sprzedaży w określonym momencie w przyszłości określonego instrumentu bazowego po określonej z góry cenie.

Kontrakt futures to derywat czyli tzw. instrument pochodny. Znaczy to, że kurs takiego kontraktu uzależniony jest od kształtowania się cen innego instrumentu finansowego, który w terminologii fachowej nazywany jest instrumentem bazowym. Dlaczego warto znać kontrakty terminowe? Sprawdź, co należy o nich wiedzieć.

 

Rodzaje kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe nie są identyczne dlatego warto poznać ich podstawową klasyfikację. Na globalnych rynkach finansowych występują najczęściej dwa główne typy kontraktów terminowych. W Polsce dość dobrze przyjęły się ich angielskie nazwy, które brzmią:

  • kontrakty futures – spotykane na giełdzie i określane niekiedy mianem kontraktów giełdowych
  • kontrakty forward  spotykane poza giełdą

Transakcje futures na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można zawierać już od 1998 roku. Pierwszy rodzaj kontraktu terminowego to WIG20. 

Jak kupować futures?

Znając definicję kontraktów terminowych, warto również poznać zasady, które kierują kupnem oraz sprzedażą takich instrumentów.

Transakcje można dokonać:

  • poprzez dedykowaną platformę obrotu taką jak Saxo Bank Polska (kontrakty futures),
  • na rynkach pozagiełdowych (kontrakty forward)
  • w postaci umów, które zawiera się bezpośrednio między dwoma podmiotami (OTC).

Aby doszło do zawarcia kontraktu należy poznać trzy charakterystyczne dla tego instrumentu finansowego wielkości: 

  • ilość instrumentu bazowego podlegająca transakcji kupna bądź też sprzedaży
  • ściśle określona cena, po której dokonywana będzie transakcja 
  • dokładnie ustalona data lub przedział czasowy, w którym transakcja powinna zostać dokonana.

Inwestor kupujący kontrakt zajmuje tak zwaną długą pozycję, natomiast trader sprzedający - pozycję krótką. Sam zakup lub sprzedaż instrumentu podstawowego odbywa się natomiast w przyszłości w terminie określonym przez strony umowy. 

Rodzaje transakcji terminowych

Transakcje terminowe można podzielić na dwie grupy:

  • transakcje terminowe bezwarunkowe 

W tym przypadku obie strony umowy muszą wykonać zobowiązanie, które wynika z zawartej przez nich umowy.

  • transakcje terminowe warunkowe

W tej sytuacji kupujący może odstąpić od wykonania umowy.

Warto przy tym wiedzieć, że transakcje typu forward i futures są pokrewne. Różnica polega jedynie na tym, że transakcje futures są wystandaryzowane, ponieważ to giełda dokładnie ustala warunki zawieranej umowy.

Czytany 196 razy