niedziela, 23 luty 2020 07:26

Jak uzyskać atestację tektury?

Atestacja tektury Atestacja tektury

W dobie gospodarki wolnorynkowej obieg towarów jest ogromny. Każdy produkt wymaga opakowania, a funkcjonalne pudełka kartonowe mają szerokie zastosowanie. Zanim jednak tektura trafi na rynek, producent musi zdobyć specjalistyczny certyfikat, potwierdzający, że jest bezpieczna dla środowiska i zdrowia człowieka. Jak możemy uzyskać atestację i dlaczego to tak istotna kwestia?

 

Co oznacza atest tektury? 

Wszystkie przedmioty, które mają kontakt z żywnością objęte są rygorystycznymi zasadami, które regulują możliwość dopuszczenia ich na rynek. W przemyśle spożywczym tektura ma wszechstronne zastosowanie, stąd każdy producent opakowań tekturowych musi spełnić odpowiednie warunki, jeśli pudełka mają być przeznaczone do pakowania jedzenia. Wówczas otrzymuje specjalistyczny certyfikat - Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający zgodność danego wyrobu z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa. 

W przypadku produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością atestacja jest wymogiem koniecznym. Atest Higieniczny posiada regulacje prawne, a ich niezastosowanie grozi wysoką sankcją. W takiej sytuacji wprowadzający do obiegu opakowania kartonowe producent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

Jak przyznawany jest atest PZH?

Jeśli chcemy uzyskać dokument, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do rejestru zakładów. Należy złożyć go co najmniej 14 dni przed tym, w którym planujemy rozpocząć działalność. Wnioski są ogólnodostępne i można pobrać je na stronie PZH. Każdy producent opakowań kartonowych musi zarejestrować wniosek, nadać mu numerację i załączyć dokumentację związaną z wyrobem, która powinna zawierać jego nazwę, przeznaczenie i próbkę. Należy też dokonać opłaty administracyjnej, zgodnie z cennikiem, w tytule wpisując numer sprawy - jeśli tego nie zrobimy, wniosek nie będzie rozpatrywany aż do momentu zaksięgowania opłaty.

Wniosek wraz z dokumentacją jest rozpatrywany przez Instytut, który ocenia wyrób pod kątem bezpieczeństwa wobec ludzi i środowiska. Materiały wprowadzane na rynek muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Instytut szczegółowo sprawdza skład i właściwości produktu. W trakcie procedury atestacyjnej może zlecić dodatkowe badania bądź poprosić o przesłanie dodatkowej dokumentacji - wówczas producent kartonów zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. 

Po zakończeniu procedur, następuje wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie wydania atestu. Jeśli rozpatrzenie wniosku jest pozytywne, na adres wnioskodawcy wysyłany jest oryginał pozytywnej opinii oraz skan dokumentu w postaci elektronicznej. Decyzja o przyznaniu atestu PZH zawiera informację o numerze, dacie jego wydania, daty ważności oraz opis produktu obejmujący nazwę, zastosowanie i zastrzeżenia higieniczne. Musimy też pamiętać, że każdy producent pudełek kartonowych jest zobowiązany do oznaczania opakowań informacją o ich dopuszczeniu do obrotu.

Artykuły powiązane

 • Kamieniarstwo, czyli jeden z najstarszych fachów Kamieniarstwo, czyli jeden z najstarszych fachów

  Kamieniarstwo jest bardzo starym działem rzemiosła zajmującym się wydobywaniem i obróbką kamienia. Warto zaznaczyć, iż jako jeden z niewielu nie uległ on zanikowi. W dzisiejszych czasach usługi kamieniarskie związane są ściśle z produkcją nagrobków oraz elementów budowlanych.

 • Magazynowanie – co to jest? Magazynowanie – co to jest?

  Poprzez magazynowanie rozumie się proces logistyczny, opierający się na gromadzeniu i przechowywaniu zapasów. To zasoby potrzebne do prowadzenia działalności przez dane przedsiębiorstwo, mogą być nimi: produkty, pół-produkty, pół-fabrykaty, czy surowce.

 • W jaki sposób pozbyć się niechcianego złomu? W jaki sposób pozbyć się niechcianego złomu?

  Każde gospodarstwo domowe czy też firma generuje różnego rodzaju śmieci i odpady. W ich gronie często znajdują się materiały i odpady wykonane z metali różnego typu. Jako śmieci są one do niczego nie potrzebne, więc należy się zastanowić nad skuteczną metodą ich utylizacji.

Media

Polecamy

 • 1

Technika i gadżety

 • 1