czwartek, 26 lipiec 2018 06:22

Kto kontroluje BHP w firmie? Dlaczego BHP jest takie ważne?

Przestrzeganie przepisów BHP jest ważne nie tylko ze względu na reperkusje od strony prawa, jakie może wywołać. Nieprzykładanie wagi do rozporządzeń. BHP jest istotne z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Dzięki niemu zarówno jedna, jak i druga strona może być spokojna o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Kontrola BHP w firmie - kto się nią zajmuje?

Zacznijmy jednak od początku. Kto właściwie jest odpowiedzialny za badania środowiskowe w firmie? Według art. 184 Kodeksu pracy nadzór nad BHP, w tym przestrzeganiem prawa pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Weryfikacji dostosowania pracodawcy i pracownika do obowiązujących przepisów higieny i warunków środowiska pracowniczego przeprowadza natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kto jest odpowiedzialny za BHP w firmie?

Pracodawca jest w myśl przepisów zobowiązany do ochrony życia i zdrowia pracowników. Ma to czynić zgodnie z dostępnymi osiągnięciami nauki i techniki, a także psychologii, socjologii i medycyny. Pracodawca - zgodnie z przepisami art. 207 § 1 k.p - ponosi odpowiedzialność za stan BHP w danej firmie. Jednak jego zakres odpowiedzialności nie obejmuje obowiązków "pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy."

Badania BHP w firmie, które umożliwiają sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, pozwalają na zapewnienie odpowiednich warunków do wypełnienia obowiązków służbowych wszystkich pracowników. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym przez siebie osobom warunków bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwie, które mają chronić zdrowie, a nawet życie pracowników. Pomiary BHP mające sprawdzić warunki pracy są wykonywane przez akredytowane laboratoria środowiskowe, takie jak smc-bhp.pl.

Badania czynników szkodliwych - sposób na zweryfikowanie niebezpieczeństwa w środowisku pracy

Istnieje wiele dróg dla pracodawcy, które zgodnie z przepisami powinien wypełnić, aby prawnie został dopełniony jego obowiązek względem BHP. Po pierwsze powinien on zdiagnozować, jakie czynniki szkodliwe występują w danym zakładzie, a także na każdym stanowisku. Następnie niezbędne jest dostarczenie pracownikom sprzętu, który umożliwi im bezpieczne i higieniczne wykonywanie swojej pracy. W ramach BHP pracodawca powinien także nakazywać przestrzegania zasad i reguł bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych - usuwać uchybienia, wydawać polecenia i kontrolować wykonywanie tych poleceń. Pracodawca powinien także reagować na potrzeby od strony BHP i sprzyjać rozwojowi polityki zapobiegającej wypadkom w pracy. W ramach działań profilaktycznych jego obowiązkiem jest także zapewnienie bezpieczeństwa osobom młodocianym, niepełnosprawnym, kobietom w ciąży, czy karmiącym.

Czytany 1730 razy

Biznes i finanse

  • 1